top of page

PRIVACY

1. Algemeen

 

Grasduinen vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens. Wij zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw vertrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe Grasduinen omgaat met persoonsgegevens die Grasduinen via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal Grasduinen de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL) ook genoemd GDPR of AVG.

 

In je contact met Grasduinen verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je deze gegevens. We gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres invult voor de reservatie van een begeleide wandeling, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Grasduinen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door Grasduinen aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van Duinengordel. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Grasduinen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Grasduinen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Grasduinen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Grasduinen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert Grasduinen zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar grasduinen@duinengordel.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Grasduinen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

 

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan Grasduinen . Grasduinen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

 

Grasduinen plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Grasduinen geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Grasduinen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het Grasduinen zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan Grasduinen via grasduinen@duinengordel.be.

Grasduinen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

 

Grasduinen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Grasduinen dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Grasduinen verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden.

 

De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Grasduinen persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.

 

Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Grasduinen de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

6. Welke rechten heb jij?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door Grasduinen verwerkt worden.

Je hebt het recht Grasduinen te vragen welke persoonsgegevens Grasduinen van je verwerkt. Grasduinen zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met 2 maanden verlengd worden. Grasduinen stelt de betrokkene binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos.

Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Grasduinen een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je Grasduinen verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Grasduinen in ieder geval binnen 4 weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).  Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.   Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met grasduinen@duinengordel.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat Grasduinen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. 

7. Niet-toegestaan gebruik van de website

 

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Grasduinen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

8. Beveiliging

 

Grasduinen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

9. Geschillen

 

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

10. Contactgegevens

 

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid.

 

Nationaal Park Bureau

Winterslagstraat 87

3600 Genk

Tel. 089 65 56 65

grasduinen@duinengordel.be

Functionaris gegevensbescherming: Er is een functionaris gegevensbescherming (DPO) aangesteld die te bereiken is via grasduinen@duinengordel.be.

11. Cookies en indirecte informatie

Noodzakelijke en functionele cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op je mobiel toestel en op de harde schijf van je computer, en die enkel door deze website kunnen worden gelezen.

 

Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

 

Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Bij een volgend bezoek aan onze website zal de cookie-informatie immers gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan jouw wensen. Op die manier vergemakkelijkt dit jouw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. 

Performantie-cookies

Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kunnen we onze site verder verbeteren, meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en het gebruiksgemak vergroten. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Je kan je browser zodanig configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

bottom of page